Organisatie

Formatie

De organisatie van het Nationaal Videogame Museum wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder. De directeur legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht en werkt samen met een klein aantal vaste medewerkers en een pool van vijftig vrijwillige medewerkers, waarvan er twintig zeer actief betrokken zijn.

De kassa- en horecamedewerkers zijn eveneens betaalde krachten. Het museum biedt plaats aan zeven tot maximaal tien stagiairs en werkt momenteel met een aantal oproepkrachten. Incidenteel worden er ZZP-ers van buiten aangetrokken.

Hasan Tasdemir – directeur/bestuurder NVGM

Code Cultural Governance

Governance is de manier waarop een organisatie bestuur en toezicht inricht. De Governance Code Cultuur (GCC) helpt culturele organisaties om de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht te volgen.

De Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Videogame Museum onderschrijft de GCC, past toe en legt uit wanneer nodig.

Stichting Nationaal Videogame Museum is georganiseerd vanuit een Raad van Toezicht model (RvT). De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen. Uitgangspunt hierbij is dat het bestuur in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Een bestuurslid heeft een zittingstermijn van 2 keer vier jaar.

De RvT gebruikt de Governance Code Cultuur als instrument voor handelen en werkt volgens de volgende principes. De RvT:

  1. is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de GCC;
  2. kiest het besturingsmodel voor de organisatie bewust;
  3. is verantwoordelijk voor de organisatie en is in- en extern duidelijk over taken, bevoegdheden en werkwijze;
  4. telt rechtspositie en bezoldiging van de directeur zorgvuldig vast en is hier open over;
  5. legt haar taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt hiernaar;
  6. is verantwoordelijk voor de samenstelling en waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid;
  7. geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht;
  8. leden vermijden elke vorm van belangenverstrengeling; is verantwoordelijk voor het financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

Huidige samenstelling RvT

Marinus Kuivenhoven – Voorzitter
Chief Technology Officer & Head of Learning and Coaching bij Xebia Nederland B.V.
Nevenactiviteiten: Bestuurslid, secretaris, Dutch Institute for Vulnerability Disclosure.

Irvin Faneyte – Penningmeester
Partner bij OC&C Strategy Consultants
Nevenactiviteiten: Lid Raad van Advies Hockey Club Klein Zwitserland

Lieke Lekkas – Secretaris
Contentspecialist bij Kamer van Koophandel
Nevenactiviteiten: —

Hasan Tasdemir
Directeur/bestuurder NVGM
Nevenactiviteiten: Directeur PlayWorks B.V.

Rooster van aftreden

Midden 2023 worden nog twee RvT leden toegevoegd. Deze worden nu nog niet benoemd om te waarborgen dat de voltallige RvT niet in een keer aftreedt.

Fair Practice Code

Het museum conformeert zich zo goed mogelijk aan de Fair Practice Code. Daar waar verbeteringen nodig zijn, wordt gewerkt met de uitslagen van de Fair Practice scan. Voor meer informatie: fairpracticecode

Code Diversiteit en Inclusie

Het NVGM heeft een aantal werknemers en de werkgever een scan laten uitvoeren betreffende de mate van diversiteit en inclusie binnen verschillende lagen van de organisatie. Hierbij de uitkomst!

Voor meer informatie: codedi.nl

“Inclusief (totaalscore van 4,5 tot 5,0): Gefeliciteerd, jullie hebben de hoogste score behaald! De organisatie staat open voor diversiteit en diversiteit is geïntegreerd in de kern van de organisatie. Bij elke medewerker wordt hun uniciteit gezien en erkend, en worden ze gestimuleerd om zichzelf te zijn. Diverse medewerkers worden expliciet betrokken bij het maken van keuzes en beslissingen, om zoveel mogelijk diverse input te krijgen en optimale besluiten te kunnen nemen. Diversiteit in het programma wordt ook gezocht om een zo divers mogelijk publiek aan te trekken, zonder dat het een als beter wordt gezien dan het ander.”